Преглед структуре запослених у школи

 

Ненаставни кадар

Директор – Ксенија Шкрбић

Секретар – Терез Контер

Педагог – Милана Косановић Рашета и Јелена Руњајић

Шеф рачуноводства – Александра Родић

Илдико Лемаић

Библиотекар – Моника Сакал

 

 

Предметна настава

Српски језик –  Јован Чугаљ

Енглески језик –  Јелена Руњајић

Немачки језик– Наташа Поповић

Мађарски језик са елементима националне културе и

Српски као  нематерњи језик – Моника Сакал

Ликовна култура – Ерика Бутковић

Музичка култура – Катарина Гал

Историја – Ана Јанович

Географија – Иштван Молнар

Физика – Игор Блануша

Математика – Љиљана Ђукић

Биологија – Лидија Чорак

Хемија – Љиљана Ђукић

Техника и технологија – Илија Бркић и Милојица Чукић

Информатика и рачунарство -Синиша Медић

Физичко васпитање – Флориан Франциа

Верска настава – Анђелка Влашкалић ( замена Стојан Јанковић) и  Гизела Молнар

 

 

Разредна наставa

Милица Пејиновић КО  I и III  разред

Нела Медић II разред

Драгана Ајзенбергер IV разред

Харгита Блажевић IV разред на мађарском језику

 

 

Помоћно  особље:

Чистач – Марта Томпа и Ангела Кањо

Ложач – Рудолф Фридрик

 

 

Чланови стручног већа за област разредне наставе:

 

Чланови стручног већа за област природних наука:

 

Чланови стручног већа за област друштвених наука:

Чланови стручног актива за развој школског програма:

 

Чланови актива за школско развојно планирање:

 

Чланови тима за инклузивно образовање:

Чланови тима за самовредновање: 

 

Тим за заштиту деце од насиља:

 

Тим за превенцију насиља:

 

Чланови тима  за сарадњу са породицом:

 

Чланови тима за културну и јавну делатност школе:

 

Чланови тима за професионалну оријентацију:

 

Чланови тима за професионални развој:

 

Чланови тима за обезбеђивање квалитета и развоја рада установе:

Чланови тима за међупредметне компетенције и предузетништво:

Педагошки колегијум

 

Комисијa за јавне набавке:

Координатори:

 

Чланови савета родитеља