ОШ „Киш Ференц“, Свилојево

Преглед структуре запослених у школи

 

Ненаставни кадар

Директор – Ксенија Шкрбић

Секретар – Терез Контер

Педагог – Милана Косановић Рашета и Јелена Руњајић

Шеф рачуноводства – Александра Родић

Илдико Лемаић

Библиотекар – Моника Сакал

 

 

Предметна настава

Српски језик –  Јован Чугаљ

Енглески језик –  Јелена Руњајић

Немачки језик– Наташа Поповић

Мађарски језик са елементима националне културе и

Српски као  нематерњи језик – Моника Сакал

Ликовна култура – Ерика Бутковић

Музичка култура – Катарина Гал

Историја – Ана Јанович

Географија – Иштван Молнар

Физика – Игор Блануша

Математика – Љиљана Ђукић

Биологија – Лидија Чорак

Хемија – Љиљана Ђукић

Техника и технологија – Илија Бркић и Милојица Чукић

Информатика и рачунарство -Синиша Медић

Физичко васпитање – Флориан Франциа

Верска настава – Анђелка Влашкалић ( замена Стојан Јанковић) и  Гизела Молнар

 

 

Разредна наставa

Милица Пејиновић КО  I и III  разред

Нела Медић II разред

Драгана Ајзенбергер IV разред

Харгита Блажевић IV разред на мађарском језику

 

 

Помоћно  особље:

Чистач – Марта Томпа и Ангела Кањо

Ложач – Рудолф Фридрик

 

 

Чланови стручног већа за област разредне наставе:

 • Харгита Блажевић
 • Драгана Ајзенбергер
 • Милица Пејиновић
 • Стојан Јанковић
 • Нела Медић- председник
 • Гизела Молнар

 

Чланови стручног већа за област природних наука:

 • Љиљана Ђукић -председник
 • Лидија Чорак
 • Игор Блануша
 • Илија Бркић
 • Милојица Чукић
 • Синиша Медић
 • Флориан Франциа

 

Чланови стручног већа за област друштвених наука:

 • Ана Јанович
 • Иштван Молнар
 • Моника Сакал
 •  Јован Чугаљ – председник
 • Наташа Поповић
 • Јелена Руњајић
 • Ерика Бутковић
 • Катарина Гал

Чланови стручног актива за развој школског програма:

 • Ерика Бутковић
 • Лидија Чорак, председник
 • Милана Косановић Рашета/ Јелена Руњајић
 • Ксенија Шкрбић

 

Чланови актива за школско развојно планирање:

 • Милана Косановић Рашета/ Јелена Руњајић
 • Јован Чугаљ, председник
 • Иштван Молнар
 • Милана Кокаи Ћопић, члан Школског одбора
 • Лена Ивановић, члан Ученичког парламента
 • Данијела Ракас, члан Савета родитеља

 

Чланови тима за инклузивно образовање:

 • Харгита Блажевић
 • Милана Косановић Рашета/ Јелена Руњајић, руководилац
 • Љиљана Ђукић
 • Ксенија Шкрбић
 • Нела Медић

Чланови тима за самовредновање: 

 • Драгана Ајзенбергер, руководилац
 • Милица Пејиновић
 • Моника Сакал
 • Наташа Поповић
 • Лидија Чорак
 • Милана Косановић Рашета/ Јелена Руњајић
 • Хелга Турајлић, родитељ
 • Лена Ивановић, члан Ученичког парлемента

 

Тим за заштиту деце од насиља:

 • Терез Контер
 • Милана Косановић Рашета/ Јелена Руњајић
 • Драгана Ајзенбергер
 • Јелена Руњајић, руководилац
 • Јован Чугаљ
 • Бојана Мацановић, родитељ

 

Тим за превенцију насиља:

 • Терез Контер
 • Милана Косановић Рашета/ Јелена Руњајић
 • Драгана Ајзенбергер
 • Јован Чугаљ

 

Чланови тима  за сарадњу са породицом:

 • Моника Сакал, руководилац
 • Ана Јанович
 • Милица Пејиновић
 • Наташа Поповић

 

Чланови тима за културну и јавну делатност школе:

 • Нела Медић
 • Милица Пејиновић
 • Харгита Блажевић
 • Моника Сакал, руководилац
 • Јован Чугаљ

 

Чланови тима за професионалну оријентацију:

 • Јован Чугаљ
 • Љиљана Ђукић
 • Харгита Блажевић
 • Милана Косановић Рашета/ Јелена Руњајић, председник
 • Наташа Поповић

 

Чланови тима за професионални развој:

 • Милица Пејиновић
 • Харгита Блажевић
 • Илија Бркић
 • Љиљана Ђукић, руководилац
 • Синиша Медић

 

Чланови тима за обезбеђивање квалитета и развоја рада установе:

 • Ерика Бутковић
 • Нела Медић
 • Клара Франциа Ђолаи
 • Лидија Чорак
 • Катарина Гал, руководилац

Чланови тима за међупредметне компетенције и предузетништво:

 • Нела Медић
 • Jелена Руњајић
 • Јован Чугаљ
 • Ана Јанович, руководилац
 • Флориан Франциа

Педагошки колегијум

 • Ксенија Шкрбић, директор, председник педагошког колегијума
 • Јелена Руњајић/Милана Косановић Рашета, педагог, записничар
 • Љиљана Ђукић,председник стручног већа за област природне групе предмета
 • Лидија Чорак, председник актива за развој школског програма
 • Јован Чугаљ, руководилац актива за школско развојно планирање и председник стручног већа за област друштвене групе предмета
 • Јелена Руњајић, руководилац тима за заштиту деце од насиља
 • Нела Медић, председник стручног већа разредне наставе
 • Моника Сакал, руководилац тима за сарадњу са породицом и тима за културну и  јавну делатност школе
 • Драгана Ајзенбергер, руководилац тима за самовредновање
 • Катарина Гал, руководилац тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе
 • Ана Јанович, руководилац тима за међупредметне компетенције и предузетништво
 • Љиљана Ђукић, руководилац тима за професионални развој

 

Комисијa за јавне набавке:

 • Терез Контер
 • Александра Родић
 • Моника Сакал

Координатори:

 • Наставник задужен за Ученички парламент: Јован Чугаљ
 • Наставник задужен за сајт школе:Илија Бркић
 • Наставник задужен за летопис школе:Милица Пејиновић
 • Наставник задужен за организацију спортских активности:Флориан Франциа
 • Наставник задужен за културне активности школе:Моника Сакал
 • Наставник задужен за праћење стручног усавршавања наставника и стручних сарадника и извештавање: Љиљана Ђукић и Драгана Ајзенбергер
 • Особа задужен за комуникацију са медијама:Ксенија Шкрбић
 • Контакт особе у хитним случајевима:Александра Родић ( 025/797-004) и Рудолф Фридрик (025/797-150)

 

Чланови савета родитеља

 • Данијела Ракас, 1. разред, председник
 • Дијана Радојчић, 2. разред
 • Санела Гол, 4. разред
 • Анкица Ковачевић, 5. разред
 • Сања Мацановић, 6. разред
 • Бојана Мацановић, 7. разред
 • Хелга Турајлић, 8. разред
 • Биљана Вујичић, 8. разред